اقدام پژوهی(گام دوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان🌸...

اقدام پژوهی(گام سوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان🌸...

مسابقات رالی

تاحالا با ماشین های آهن ربایی رانندگی کردید؟... ما در کنار هم مسابقه دادیم🌸...

هویت دخترشیعه

دانش آموزان پایه سوم در راستای پروژه هویت دختر ایرانی🌸...

گروه‌مواد‌غذایی

درست کردن اش با هدف آشنایی با ۵ گروه مواد غذایی🌸...