نحوه تشکیل آب های زیر زمینی

درس علوم

بعد از اینکه انواع خاک ها را مشاهده کردیم و با ویژگی خاک ها آشنا شدیم ، قرار شد کلاژ نحوه ی تشکیل آب های زیر زمینی را درست کنیم.
خاک رس خیلی ذرات ریزی داشت با سختی اونو چسبوندیم

حواسمون بود خورشید، کوه، رود و بارون رو در کلاژمون فراموش نکنیم.

.🌨🌧🌞🌞

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط