انتخاب رنگ

bg_image
مجتمع فضّه
همکاران مجتمع
مجتمع فضّه

خانم خطیبیان

مدیریت مجتمع

کارشناسی ارشد، 34 سال تجربه ی مدیریت

تصویر

خانم کریمی پور

معاونت مجتمع

کارشناسی، 34 سال تجربه ی آموزشی

خانم عابدی

معاونت IT

کارشناسی ارشد، 18 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم سروری

کارشناس IT

کارشناسی، 10 سال تجربه ی کاری

خانم گلرو

سرپرست برندینگ

کارشناسی ارشد، 12 سال تجربه ی کاری

خانم سروری

کارشناس برندینگ

کارشناسی، 5 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم فهیم

کارشناس اداری متوسطه

دکترا، 10 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم محمدی

کارشناس اداری دبستان

کارشناسی، 9 سال تجربه ی کاری

خانم محمدی

سرپرست مالی

کارشناسی، 10 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم حمیدی

کارشناس مالی

کارشناسی، 15 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم شیخون

کارشناس مالی

کارشناسی، 8 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم یعقوبی

کارشناس مالی

کارشناسی، 3 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم نجم آبادی

سرپرست سرویس

کارشناسی، 14 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم محمدی

کارشناس سرویس

کارشناسی، 8 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم اژدری

مسئول گروه زبان عربی

کارشناسی ارشد، 14 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم بمان

مسئول گروه زبان انگلیسی

کارشناسی، 7 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم کلاته

روابط عمومی

کارشناسی، 3 سال تجربه ی کاری