انتخاب رنگ

bg_image
مجتمع فضّه
همکاران دبستان
مجتمع فضّه
تصویر

خانم معصوم زاده

مدیر

کارشناسی، 14 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم گلرو

معاونت

کارشناسی ارشد، 25 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم همتی پور

معاون آموزش

کارشناسی ارشد، 17 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم خوشاوی

معاون اجرا

کارشناسی، 14 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم نوابی

معاون آموزش

کارشناسی، 15 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم خطیبیان

معاون مهارتها و نگرشها

کارشناسی ارشد، 10 سال تجربه ی کاری

خانم علی مددی

رسایار

کارشناسی، 14 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم بالو

دبیر پایه 6

کارشناسی، 8 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم رایگانی

دبیر پایه 6

کارشناسی ارشد، 8 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم فخرالدینی

دبیر ریاضی پایه 6

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم ملک مختار

دبیر پایه 5

کارشناسی، 15 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم مرتضایی

دبیر پایه 5

کارشناسی، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم نورنگ

دبیر ریاضی پایه 5

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم تقی زاده

دبیر پایه 4

کارشناسی، 19 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم رستمی

دبیر پایه 4

کارشناسی، 12 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم جعفری

دبیر ریاضی پایه 4

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم بختیاری

دبیر پایه 3

کارشناسی، 15 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم عسگری

دبیر پایه 3

کارشناسی، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم فتاحی

دبیر ریاضی پایه 3

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم ملک مختار

دبیر پایه 1

کارشناسی، 15 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم محمدمنش

دبیر پایه 2

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم خسروزاده

دبیر ریاضی پایه 2

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم شریف نیا

دبیر پایه 1

کارشناسی، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم زاهدی

دبیر پایه 1

کارشناسی، 7 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم عطاران

دبیر ریاضی پایه 1

کارشناسی، 6 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم حکاکان

دبیر پیش دبستان

کارشناسی ارشد، 8 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم شادمند

دبیر پیش دبستان

کارشناسی، 7 سال تجربه ی تدریس