انتخاب رنگ

bg_image
مجتمع فضّه
همکاران متوسطه یک
مجتمع فضّه

خانم خطیبیان

مدیر

کارشناسی ارشد، 34 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم ملازینلی

معاون اجرا، دبیر مطالعات پایه 7-8-9

کارشناسی ارشد، 7 سال تجربه ی کاری

تصویر

خانم عطارچی

معاون آموزش، دبیر ریاضی پایه 7

دکترا، 13 سال تجربه ی کاری

خانم ملکی میرزایی

معاون مهارتها و نگرشها، دبیر معارف/هنر پایه 7-8-9

کارشناسی، 14 سال تجربه ی کاری

خانم جوان

رسایار

کارشناسی ارشد، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم رهبرپور

دبیر زیست شناسی پایه 7-8-9

کارشناسی ارشد، 13 سال تجربه ی تدریس

خانم عبدالحسینی

دبیر فیزیک/شیمی پایه 7-8-9

کارشناسی، 2 سال تجربه ی تدریس

خانم صالحی

دبیر ریاضی پایه 8-9

کارشناسی ارشد، 9 سال تجربه ی تدریس

خانم گرجی

دبیر ادبیات/نگارش پایه 7

کارشناسی، 2 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم فرخی

دبیر ادبیات/نگارش پایه 8-9

کارشناسی ارشد، 2 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم بختیاری

دبیر قرآن پایه 7-8-9

کارشناسی، 2 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم امینی

دبیر پژوهش

کارشناسی، 7 سال تجربه ی تدریس

خانم رضایی

دبیر عربی پایه 7-9

کارشناسی ارشد، 15 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم جمالی

دبیر عربی پایه 8

کارشناسی، 1 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم الفت

دبیر انگلیسی پایه 7-8-9

کارشناسی ارشد، 8 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم نظامیوند

دبیر انگلیسی پایه 7-8-9

کارشناسی، 5 سال تجربه ی تدریس

خانم انتظاری

دبیر مطالعات پایه 7-8-9

کارشناسی ارشد، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم تهرانی

دبیر مطالعات پایه 7-8-9

کارشناسی، 9 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم پهلوان

دبیر هنر پایه 7-8-9

دیپلم، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم شریعتی نیا

دبیر هنر پایه 7-8-9

کارشناسی ارشد، 1 سال تجربه ی تدریس

خانم زینب طالبیان

دبیر ورزش پایه 7-8-9

فوق دیپلم، 1 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم نوابی

دبیر کاروفناوری پایه 7-8-9

کارشناسی، 10 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم لطفی

دبیر کاروفناوری پایه 7-8-9

دیپلم، 1 سال تجربه ی تدریس

تصویر

خانم نوابی

دبیر کاروفناوری پایه 7-8-9

کارشناسی، 10 سال تجربه ی تدریس