هر کدام جای خود( آشنایی با مهره داران)

دانش آموزان بعد از اینکه با ویژگی مهره داران و بی مهرگان آشنا شدند، آنها را طبقه بندی و اولین گروه مهره داران ، ماهی ها را تشریح کردند.🐟🐠🐟🐠🐟🐠🐟

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط