آشنایی با پج گروه مواد غذایی

درس علوم

ما کلاس سومی ها با درست کردن آش ، فهمیدیم که در برنامه غذایی روزانه خود باید ۵ گروه مواد غذایی را داشته باشیم تا بدنی سالم داشته باشیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط