آشنایی با مفهوم اندازه گیری جرم جامدات

درس علوم

با یک فعالیت متوجه شدیم که با حواس نمی‌تونیم دقیق حدس بزنیم که مقدار و جرم هر ماده چقدر است، دست به کار شدیم و ترازو تعادلی درس کردیم و جرم اجسام مختلف را مقایسه کردیم.

بعدش با دیدن یک ترازوی تعادلی ، به دور دورا سفر کردیم ، اول جرم یک ماده را حدس می‌زدیم بعد اندازه‌ی واقعی را بدست می آوردیم.

دیگه یادمون نمیره که واحد اندازه گیری جرم، کیلوگرم و گرم است.

⚖️⚖️⚖️⚖️

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط