پوشش گیاهی و جانوری

همه تدریس های کلاس درس ما را معلممون انجام نمی دهد. بلکه به خاطر خودباوری،گاهی کار تدریس را به ما می سپارند. این بار تدریس درس اجتماعی با دوست خوبمان بود و ما با تدریس خوب و ابزار مفیدی که دوستمان داشت درس را از زبان هم سن خود شنیدیم و خوب یاد گرفتیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط