دستگاه تنفس

همه تدریس های کلاس درس ما را معلممون انجام نمی دهند.
بلکه به خاطر خودباوری ما گاهی کار تدریس را به ما می سپارند.
تدریس درس دستگاه تنفس در علوم با دوست خوبمان بود و ما همگی در نقش یک پزشک ارتباط بین نبض و ضربان قلب را متوجه شدیم همچنین یاد گرفتیم چه سبک زندگی ای داشته باشیم تا قلبمان سالها سالم بماند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط