مدرسه هوشمند

همه ی تدریس های کلاس درس ما را معلممون انجام نمی دهند.
بلکه به خاطر خودباوری ما،گاهی کار تدریس را به ما می سپارند. تدریس درس مدرسه هوشمند در فارسی با دوست خوبمان بود و ما به دنیای علم و فناوری سفر کردیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط