انس با طبیعت در قرآن

زنگ قرآن

حتما می دانید که در سوره غاشیه به شگفتی های آفرینش مثل زمین و کوه و آسمان و شتر اشاره کرده است. ما در زنگ های قرآن یاد گرفتیم فقط خواندن قرآن کافی نیست بلکه باید مصداق آیات قرآن را در زندگی خود بیابیم و چه راهی برای این امر بهتر از انس با طبیعت. برای همین منظور هم بعد از خواندن سوره غاشیه از کتاب قرآنمان به حیاط مدرسه رفتیم و زیر آسمان زیبا دراز کشیدیم و در سکوت به آسمانی که قرآن توصیفش را کرده بود خیره شدیم. چقدر مشاهده این همه وسعت زیباست. بعد از مشاهده در مورد آسمان صحبت کردیم و خدا را به خاطر نعمت آسمانش شکر کردیم.

برچسب ها
#طبیعت #قرآن

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط