علوم – آهن ربا 🧲

با آهن رباهایی 🧲 که در دست داشتیم فسمت های مختلف کلاس و راهروی مدرسه را آزمایش کردیم و متوجه شدیم که آهن ربا به چه چیزهایی می چسبد🔑 و به چه چیزهایی نمی چسبد🪑🚪 و با انواع آهن ربا هم آشنا شدیم و در آخر هم با آزمایش دیگری که انجام دادیم متوجه شدیم آهن ربا ها از روی کاغذ 🗒هم قدرت جذب دارند و عمل می کنند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط