آزمون عملکردی

درس علوم

آزمون امروز ما خیلی خوب بود، چون چیزی نمی‌نوشتیم و هر چی که در تغییرات شیمیایی و فیزیکی یاد گرفته بودیم را نشان می‌دادیم .
امروز بهتر فهمیدیم که چه چیزهایی را در زندگی روزانه استفاده کنیم و تغییر دهیم که برای ما مهم و مفید باشد.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط