ماکت سازی

درس تعلیمات اجتماعی

 امروز در کلاس اجتماعی در فضای شاد و صمیمی با دوستانمان توانستیم از یادگرفته های زنگ هنر استفاده کنیم و ماکت کشورهای همسایه را بسازیم و یاد گرفتیم که همسایه های شمالی ایران تا چند سال پیش جزو کشور ما بوده اند و به همین دلیل فرهنگ و آداب و رسوم آنها در خیلی موارد شبیه کشور ما بود.( کاشکی پادشاهان قاجار مانند شهدای جنگ تحمیلی قدر خاک ایران را می دانستند.)

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط