Onvan
محتوای این کتاب شامل:
 

1. آموزش مکالمات مربوط به آشنایی و معارفه

2. آشنایی با مدرسه و برخی از لوازم التحریر

3. آشنایی بل اعضای خانواده

4. آشنایی با برخی از رنگها و میوه ها

5. آشنایی با برخی از بدن

6. آشنایی با تعدادی از حیوانات

7. آموزش اعداد ۱-۵

8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک

9. شعرهای شاد و کودکانه

10. بازیهای فردی و گروهی

فیلم و تصاویر بخش های مختلف کتاب