گزارشی از فعالیت های پیش دبستان

انس با قرآن و اهل بیت 😊😊😊

کار سفال : دست ورزی و خلاقیت 💪💪💪

کار چوب بستنی ها: الگویابی و خلاقیت 🧩🧩🧩

ورزش و نشاط 🏀🏀🏀

آشپزی: لذت آشپزی با ورز دادن خمیر نان 🥖🥖🥖

بازی دقت دیداری: رشد مهارت بینایی 👀👀👀

تقویت انگشتان و عضلات ظریف دست 🤚✋

پیروی از دستورات و تقویت مهارت شنوایی 👂👂👂

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط