اسباب بازی

ساخت اسباب بازی و توضیح نحوه ساخت در حد چند جمله کوتاه به دوستان و معلمان در مدرسه.
هدف: بهره مندی لذت آموزش دادن دانش آموزان و فرا گرفتن کلمات جدید در قالب جمله های کوتاه.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط