هفت خان رستم

پروژه ی هویت ملی
  • در راستای پروژه ی هویت ملی، تصميم گرفتیم نقالی هفت خان رستم را در آمفی تئاتر مدرسه اجرا کنیم، دست به کار شدیم و با همراهی بچه ها تصاویر هفت خان رستم را طراحی کردیم و در بنری بزرگ چاپ کردیم.
    بازخوانی پهلوانی های رستم در عبور از هفت مرحلة ی سخت توسط هفت نفر از دانش آموزان نقالی شد.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط