تدریس تقریب ( دهگان ، صدگان ، هزارگان )

پايه ي چهارم

تدریس تقریب ( دهگان ، صدگان ، هزارگان )اعداد با استفاده از ابزاری که یکی از دانش آموزان طراحی و ساخته است .

کوهی را در نظر گرفته به صورتی که نقطه ابتدایی و انتهایی آن حوزه ی تغییرات عدد با توجه به تقریب و قله آن حد وسط در نظر گرفته شده و عدد مورد نظر را در کادر نارنجی نوشته و در محل قرار گرفتن عدد می آوریم و سپس رها  می کنیم هر طرف که فرود آید آن طرف تقریب درست عدد است .

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط