تدریس دانش آموزی

درس فارسی

ما با پیدا کردن توانایی های اجرای نمایش و رابطه ی دوستانه در کار تیمی و گروهی توانستیم درس چنار و کدوبن را اجرا کنیم. ضمنا یاد گرفتم که فقط به ظاهر جریانات توجه نکنیم و ریشه و باطن هر چیزی را هم ببینیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط