آشنایی با اشکال هندسی

درس ریاضی

طرح درس ما براساس ارتقای مهارت مشاهده و مقایسه اشکال انجام شد و با ابزارهای مختلفی که در اختیار داشتیم اشکال هندسی را ساختیم و روابط بین اشکال را کشف کردیم.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط