اهرم ها، کارها آسان می‌شود.

زنگ علوم

در راستای اقدام پژوهی هایی که در کارگروه آموزش و جلسات معلمین انجام می شود. طرح درس هایی القایی برای این فصل از علوم طراحی شد.
امروز بچه ها به چالش خوردند و خودشون باید تأمین ابزار می‌کردند و کار را آسان می کردند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط