فصل نور، عدسی همگرا و واگرا

کانون عدسی

در این فصل بچه ها با نقطه کانونی آشنا شدند.
به حیاط رفتیم و خودشان به وسیله ذره بین و کاغذ نقطه کانونی را پیدا کرده و اتفاقی که در نقطه کانونی می افتاد را از نزدیک مشاهده کردند.
سپس به کلاس آمدیم و با اپتیک لیزری اتفاقاتی که در عدسی همگرا و واگرا می افتاد را بررسی کردند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط