پروژه هویت ملی، آریوبرزن

زنگ فارسی

در راستای پروژه انس با ولایت طرح درس هایی برای فارسی چیدیم.
از مشاهیر کتاب فارسی کلاس پنجم هفت نام آور ایرانی را انتخاب کردیم و هر بار با روشی متفاوت به کلاس می رویم.
دانش‌آموزان بعد از اینکه با داستان یکی از مشاهیر کتاب آشنا می شوند به سلیقه و با استعداد خود نمادی برای آن شخصیت میسازند.
اینبار دانش آموزان کلاس پنجمی با آریوبرزن آشنا شدند و نماد آن را ساختند و به کلاس آورند. سپس در یکی از غرفه های پدرانه از کارها رونمایی می‌شود.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط