آزمون عملکردی

زنگ علوم و فارسی

یک اتفاق خوبی که در مدرسه ما می افتد این است که ما در کلاس چهارم به جای آزمون های مداد- کاغذی برنامه دوره داریم یعنی برنامه ریزی می کنیم و با هم دروس را مرور می کنیم. سپس آنچه آموختیم را فقط روی کاغذ و به عنوان حفظیات نشان نمی دهیم بلکه به صورت عملکردی آن را ارائه می دهیم.

برچسب ها
#آزمون #مرور درس

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط