خط استوا و نصف نهار مبدأ

درس اجتماعی

امروز تدریس خط استوا و نصف نهار را با هندوانه خوشمزه و شیرین کردیم. 😋🍉 در این درس از هندوانه خط دار استفاده شد که نصف نهار برای بچه ها ملموس تر شود.دانش آموزان کروی بودن و جای دقیق خطوط را از نزدیک بهتر درک کردند. قاره ها از قبل روی هندوانه کشیده شد تا مکان نصف نهار مبدأ را از نزدیک مشاهده کنند.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط