کتابخوانی به سبک فلسفه برای کودکان

کتابخوانی با روش تفکرمحور زمینه یادگیری عمیق تر کتابهای درسی و ارتقا درک مطلب را فراهم می کند.
نهادینه شدن مهارتهای تفکر و مهارتهای ارتباطی مثل خوب گوش کردن، روان بیان کردن، دقت و تمرکز، بالا رفتن درک متقابل، انتقادپذیری و روش صحیح نقد کردن، ارتقا قدرت تحلیل و استدلال، طبقه بندی ذهن و رشد تفکر منطقی و... از اهداف دیگری است که با این سبک تحقق می یابد.

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط