تبیین نکات تربیت نسل برای پدران

لزوم و اهمیت ارتباط فرزندان با والدین بر کسی پوشیده نیست.
بهتر شدن این ارتباط، شناخت والدین از فرزندان و اقتضائات دوران کودکی و نوجوانی آن ها را می طلبد.
مجتمع فضه با نظر به این مهم سلسله جلسات منظم ماهانه ای با حضور و سخنرانی دکتر کمن ویژه ی پدران بزرگوار دانش آموزان برگزار می کند.
اولین جلسه از این سلسله جلسات، با مقدمه ای درباره ی کلیت این جلسات، هدف از برگزاری آن ها در مهر ماه برگزار شد.

به امید ایجاد ارتباط سازنده با دختران عزیزمان

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط