مرکز تحلیل
در مدرسه ی معرفتی

در مدرسه معرفتی، شناسایی، رفع عارضه ها و روش های تدریس، از مبانی اسلامی استخراج می گردد. به این منظور جلسات هفتگی تحت عنوان مرکز تحلیل با حضور معلمین، دبیران و اساتید برگزار می شود. مرکز تحلیل مکانی جهت رفع عارضه ها و حرکت به سمت تولید الگوی تدریس معرفتی است.

تصویر

شناسایی

بیان مسائل گوناگون و شناسایی موارد قابل بررسی در تدریس و موارد مرتبط در این مرکز بازگو می شود.

تصویر

روش های تدریس

بررسی و تعیین روش های تدریس متناسب با مرحله ی شناسایی و رفع عارضه مرحله ی آخر در مرکز تحلیل است.

تصویر

رفع عارضه ها

بحث و تبادل نظر و تعیین مسیر برای رفع موارد شناسایی شده مرحله ی بعدی در مرکز تحلیل می باشد.