در مدرسه ی معرفتی

یکی از کارگروه ها باهدف شناخت توانمندی ها ورفع نیاز دانش آموزان کارگروه رسانا می باشد.
این کارگروه بستری برای رشد دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی را فراهم می کند، تفاوت های فردی از طریق بررسی دقیق و فردی دانش آموز با استفاده از مشاهدات و تست های روانشناسی حاصل می شود.
در این بستر همراهی والدین و دانش آموز نقش حایز اهمیت و سهم ویژه ای دارد.
از نگاه ما مثلث مدرسه، دانش آموز و خانه مکمل هم هستند.
مسیر این کارگروه شامل:

تصویر

1- بررسی پیشینه

جلسات شناسایی مقدماتی

تصویر

3- ارزیابی تکمیلی

برگزاری جلسات سیر رشد تکمیلی و دریافت نتایج

تصویر

2- ارزیابی های پرونده

برگزاری جلسات سیر رشد در طول سال تحصیلی

تصویر

4- گزارش نموداری

ارائه نمودار رشد، با توجه به بررسی های تکمیلی و روند گزارشات

اجزاء کارگروه رسانا

رسایار کیست؟

معلمان، دبیران و معاونین فعال در حوزه های پرورشی و آموزشی

رسانما چیست؟

پرونده مشاهدات و گزارشات روند مسیر رشدی دانش آموزان

مزیت کارگروه رسانا

همفکری، مشورت، مشاهده و استخراج نیازمندی و توانمندی های دانش آموزان از ابعاد و نگاه های مختلف، برای مسیر رشد داتش آموز جهت تحقق دانش آموز مولد خردمند