آموزش
در مدرسه ی معرفتی

درمدرسه معرفتی با نگاهی عمیق بر معارف و علوم تخصصی ، روش های مختلف آموزش، بررسی و بر اساس الگوی معرفتی در حیطه های مختلف، روش تدریس معرفتی تولید می شود. جهت دستیابی به این هدف، در کارگروه آموزش، معاون آموزشی به همراه سایر معاونین جهت بسترسازی و راهبری لازم برای معلمان، دبیران و اساتید برنامه ریزی می کند تا بتوانند به آمادگی لازم برای تدریس در سطح الگوی معرفتی برسند.

تصویر

یادگیری معارف

تاکید بر یادگیری و مطالعه ی دقیق معارف دینی و معرفتی در زمینه های آموزشی و تربیتی و بررسی نکات و موارد استخراج شده از این متون برای تولید روش های تدریس معرفتی

تصویر

یادگیری علوم تخصصی

تاکید بر یادگیری علوم تخصصی در رشته ها و گرایش های مختلف آموزشی و تلفیق ایشان با موارد استخراج شده از مرحله ی قبلی

تصویر

روش های آموزش

استخراج روش تدریس معرفتی برای بسترسازی و راهبری جمعی معلمان و گروه آموزشی