Onvan
محتوای این کتاب شامل:
 

1. آموزش فصلها و خصوصیات آنها

2. آموزش اردوی مدرسه و برخی غذا ها در قالب کارگاه آشپزی آب میوه ها

3. آموزش شغلها

4. آموزش وسایل نقلیه

5. آموزش برخی از حروف استفهام

6. آموزش جمع های مکسر برخی از کلمات

7. آموزش ضمائر أنا و نحن/ هو و هی

8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک

9. شعرهای شاد و کودکانه

10. بازیهای فردی و گروهی

تصاویر بخش های مختلف کتاب