Onvan
محتوای این کتاب شامل:

1. آموزش برخی از اجزای طبیعا

2. آموزش وسایل خانه و اتاق

3. آموزش برخی از خوراکیها در قالب کارگاه آشپزی(سلطه الفتوش)

4. آموزش وسایل نظافت شخصی

5. آموزش تفاوت های بین حروف فارسی و عربی

6. آموزش اعداد ۱۰ – ۱۰۰

7. آموزش هذا و هذه

8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک

9. شعرهای شاد و کودکانه

10. بازیهای فردی و گروهی

فیلم و تصاویر بخش های مختلف کتاب