Onvan
محتوای این کتاب شامل:
 

1. آموزش برخی از اجزای طبیعت و رنگ ها

2. آموزش برخی از لوازم مدرسه

3. آموزش برخی از خوراکیها در قالب کارگاه آشپزی (صبحانه)

4. آشنایی با برخی از اعضای بدن

5. آشنایی با قسمت های مختلف خانه

6. آموزش چند فعل پرکاربرد

7. آموزش اعداد ۶-۱۰

8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک

9. شعرهای شاد و کودکانه

10. بازیهای فردی و گروهی

فیلم و تصاویر بخش های مختلف کتاب