23 اردیبهشت 1403

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

23 اردیبهشت 1403

محیط زیست

تلفیق درس علوم و اجتماعی🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

23 اردیبهشت 1403

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

17 اردیبهشت 1403

اقدام پژوهی(گام دوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

17 اردیبهشت 1403

اقدام پژوهی(گام سوم): نقشه راه

تاثیر ارائه طرح درس به شیوه نقشه راه بر عارضه حرف زدن دانش آموزان🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

17 اردیبهشت 1403

پدرانه

خلاصه ای از کلیه کارگاه های پدرانه دبستان فضه🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

8 اردیبهشت 1403

کلاس گلدوزی

آشنایی با ابزار و انواع دوخت در دورهمی های گلدوزی🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت